Zespół ds. Etyki

Informacje dla Pacjentów, Rodzin oraz Personelu Szpitala

W dzisiejszych czasach leczenie szpitalne staje się coraz większym wyzwaniem. Codziennie dochodzi do sytuacji trudnych, a nawet konfliktowych. Pojawiają się dylematy dotyczące postępowania zarówno wśród pacjentów, jak i personelu, które często uniemożliwiają obiektywne i racjonalne spojrzenie na zaistniałą sytuację oraz odnalezienie możliwie najlepszych rozwiązań.

Często zdarza się, że pacjent i jego rodzina postrzegają sytuację zupełnie inaczej niż personel Szpitala, a nawet w obrębie jednej rodziny dochodzi do różnicy zdań, w konsekwencji czego trudno jest podjąć decyzję wobec bliskiej im osoby – pacjenta Szpitala.

W takich sytuacjach pomocny może stać się kontakt ze szpitalnym Zespołem ds. Etyki.

Członkowie Zespołu ds. Etyki

Zespół tworzą pracownicy Szpitala ze środowiska medycznego oraz radca prawny
i pracownik administracyjny.

Zadania Zespołu 

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej
  oraz zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. zdefiniowanie problemów etycznych, mogących wystąpić w szpitalu i określenie sposobu ich rozwiązywania, w szczególności w zakresie leczenia podtrzymującego życie,
 3. pomoc w rozwiązywaniu dylematów natury etycznej pracownikom Szpitala, pacjentom, rodzinie pacjenta,
 4. reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etycznego.

Okoliczności, w których wskazany jest kontakt z Zespołem

Kontakt z Zespołem ds. Etyki jest wskazany, gdy:

 1. osoba zgłaszająca dostrzega, iż występuje problem natury etycznej w opiece nad pacjentem (naruszenie jego praw, godności, występowanie konfliktu, działanie na szkodę etc.),
 2. mimo upływu czasu niemożliwe jest wypracowanie rozwiązania problemu, który satysfakcjonowałby obydwie strony.

Kontakt z Zespołem

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:

 1. Pocztę elektroniczną (adres: sekretariat@szpitallapy.pl);
 2. Zgłoszenie pisemne skierowane do Sekretariatu Szpitala w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do Zespołu ds. etyki.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
 2. telefon kontaktowy oraz adres e – mail wnioskodawcy
 3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź na wniosek ma zostać przesłana w formie listownej)
 4. opis problemu etycznego

Regulamin Zespołu ds. Etyki 

Skip to content