INTERREG 2021-2027

Tytuł projektu „Poprawa dostępności i jakości usług rehabilitacyjnych dzieci i dorosłych w regionie przygranicznym”
Nr projektu LTPL00082
Opis projektu Projekt stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach oraz Publicznego Szpitala Rehabilitacyjnego w Abromiskes.  Projekt zakłada wyposażenie obu szpitali w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, podniesienie kwalifikacji kadry medycznej obu szpitali,  realizację kompleksowych działań transgranicznych: m.in.. udział we wspólnych  szkoleniach, wymianę doświadczeń, jak również zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców z regionów przygranicznych poprzez kampanię społeczną obejmującą cykl szkoleń, materiały edukacyjne  w postaci ulotek oraz filmików.
Cel projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji medycznych w celu poprawy dostępności i jakości usług rehabilitacyjnych  dzieci i dorosłych w obszarach przygranicznych na Litwie i w Polsce.
Zakres/rezultaty projektu – zakup sprzętu/aparatury medycznej,
– cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach
– wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi
– prozdrowotna kampania społeczna
Partnerzy projektu Publiczny Szpital Rehabilitacyjny w Abromiskes  – Lider Projektu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Całkowity koszt projektu 455 239,45 euro
W tym dofinansowanie z EFRR 364 191,55 euro
Budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach 200 932,87 euro
Przyznane dofinansowanie z EFRR 160 746,29 euro
Źródło dofinansowania Program Interreg VI-A Litwa – Polska 2021-2027
Okres realizacji projektu 01.02.2024 – 31.01.2026
Biuro projektu (85) 814 24 38
Skip to content