Dostępna przestrzeń publiczna

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach realizuje projekt pn.
„Poprawa dostępności do świadczeń ginekologiczno-położniczych w SP ZOZ w Łapach”
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”
Cel projektu:
Celem projektu jest likwidacja barier technicznych utrudniających  skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z medycznych usług położniczo-ginekologicznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Termin realizacji projektu:
październik 2023-czerwiec 2024
Działania i zakres dostosowań:
W ramach projektu SP ZOZ w Łapach zakupi fotel ginekologiczny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zakup fotela ginekologicznego zapewni dostęp do usług poradni osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, w szczególności korzystającymi z wózków inwalidzkich oraz niskorosłych poprzez możliwą zmianę zakresu wysokości fotela, w szczególności  obniżenia go do 45 cm oraz zautomatyzowany mechanizm dostosowania sprzętu do możliwości pacjentek.

Skip to content