POIiŚ

POIiŚ

POiS_naglowek

Dnia 10-10-2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0258/18 pn. ,,Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

w zakresie

utworzenia nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) powstałych od postaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).

Cel projektu:

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i poprawa dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ratujących życie.

Planowane efekty:

  • Zapewnienie wyższych standardów opieki w systemie ratownictwa medycznego pacjentom urazowym, z udarami, chorobami układu krążenia, kobietom w ciążach zagrożonych oraz noworodkom
  • Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej
  • Uzupełnienie i udrożnienie systemu ratownictwa medycznego oraz zniwelowanie obciążeń systemu

Wartość projektu: 9 774 907,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 057 658,56 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje, iż funkcjonuje mechanizm, opracowany i udostępniony przez IZ, umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez:

Skip to content