RPO

RPO

RPO_naglowek-1024x89

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach realizuje projekt pn.

Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji
po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Wartość projektu: 1 439 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 439 200,00 zł
Okres realizacji: od 25.04.2022r. do 31.12.2023 r.

Cel projektu: Wzrost jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji
po przebytej chorobie COVID-19.

W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu i aparatury niezbędnej do realizowania wysokiej jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID–19. Zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Planowane do zakupu sprzęty i aparatura medyczna będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej oraz Działu Fizjoterapii SP ZOZ w Łapach.

Przewidziane efekty projektu:

 • poprawa jakości i uzupełenienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej
  w rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19,
 • zwiększenie potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID -19,
 • podniesienie sprawności umożliwiające podjęcie aktywności (w tym zawodowej) u osób, które rozpoczęły rehabiltację po przebytej chorobie COVID -19.
RPO_naglowek-1024x89

W dniu 8 lipca 2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0094/21
pn. ,,Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń,
które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Cel projektu:

 • podniesienie jakości i zwiększenie dostępności świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i kontroli pooperacyjnej pacjentów z urazami z przyczyn zewnętrznych poprzez modernizację i wyposażenie Pracowni RTG oraz Pracowni USG
 • Wzrost jakości świadczonych usług diagnostycznych w ramach Pracowni RTG, USG
  oraz Działu diagnostyki laboratoryjnej
 • zmniejszenie skutków chorób układu krążenia, nowotworów, chorób układu kostno – mięśniowego poprzez modernizację i wyposażenie rehabilitacji medycznej

Planowane efekty:

 • zapewnienie wyższych standardów diagnostyczno – leczniczych pacjentom

ze schorzeniami układu krążenia, otyłością oraz opieki pacjentom cierpiącym z powodu urazów z zewnętrznej przyczyny

 • ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy
 • poniesienie bezpieczeństwa pacjentów
 • podniesienie jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych
 • podniesienie jakości diagnostyki
 • poprawa jakości leczenia pooperacyjnego
 • objęcie chorych koordynowaną i kompleksową opieką zdrowotną

Wartość projektu: 7 866 803,70 zł

Wartość dofinansowania: 5 851 755,37 zł

Okres realizacji: od 08.07.2021 do 31.08.2023

 

RPO_naglowek-1024x89

W dniu 19-12-2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu
WND-RPPD.05.03.01-20-0158/18 pn. ,,Termomodernizacja budynku Przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Planowane efekty:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery,
 • redukcja kosztów ogrzewania pozwalająca na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej,
 • zwiększenie oszczędności energii w budynku użyteczności publicznej,
 • poprawa jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów

Wartość projektu: 1 348 352,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 079 571,79 zł

RPO_naglowek-1024x89

W dniu 19-12-2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0063/18 pn. ,,Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Cel projektu:

 • doposażenie Poradni laryngologicznej/dermatologicznej, gabinetów POZ oraz Zespołu Rehabilitacji Domowej
 • utworzenie i wyposażenie Poradni diabetologicznej/pokoju edukacyjnego, poradni endokrynologicznej z pokojem edukatora, poradni okulistycznej, gabinetu zabiegowego oraz gabinetu leczenia stopy cukrzycowej

Planowane efekty:

 • zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń w obszarze ochrony zdrowia ukierunkowanych na problemy dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia ciężaru opieki instytucjonalnej na podstawową opiekę zdrowotną i świadczenia ambulatoryjnych
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie poprzez utworzenie i wyposażenie poradni specjalistycznych i gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zapewnią ciągłość leczenia, co bezpośrednio wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

Wartość projektu: 1 717 397,87  zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 411 582,41 zł

RPO_naglowek-1024x89

Dnia 07-08-2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0059/18 pn. ,,Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Cel projektu:

 • utworzenie i wyposażenie Poradni kardiologicznej, urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc
 • doposażenie Pracowni badań nieinwazyjnych serca, Gabinetu zabiegowego w ramach Oddziału chirurgicznego w zakresie urazowo – ortopedycznym, Bloku operacyjnego w zakresie urazowo – ortopedycznym oraz Sali intensywnej opieki medycznej

Planowane efekty:

 • przeniesienie ciężaru opieki z oddziałów stacjonarnych na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ramach opieki koordynowanej
 • wyższe standardy opieki dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, pulmonologicznymi i cierpiącym z powodu urazów z przyczyn zewnętrznych
 • poprawa jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych

Wartość projektu: 4 506 799,29 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 270 229,32 zł

Skip to content