ZP/30/2021/TP

„Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach”

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0094/21 pn. ,,Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Edytowano 17.09.2021

Edytowano 23.09.2021

Edytowano 27.09.2021

Edytowano 27.09.2021

Skip to content