Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach