Rozpoznanie cenowe – Wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia prac remontowych (Demo)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W RAMACH ROZPOZNANIA CENOWEGO

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23

18-100 Łapy

Tel: 85/ 814 24 39

Fax: 85/814 24 82

www.szpitallapy.pl

email: przetargi@szpitallapy.pl

  • Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień SP ZOZ Łapy.

  • Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej  do zgłoszenia prac remontowych dostosowania pomieszczeń do wymogów z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012r, z póź. zmianami,  w budynku przychodni przy ul. Piaskowej 9, wraz z koncepcją wstępną i uzyskanie dla niej akceptacji Zamawiającego.

Rozpoznanie cenowe

Zał. nr 1 – formularz zapytania cenowego

Zał. nr 2 – istotne postanowienia przyszłej umowy

Zał. nr 3 – mapa poglądowa

Zał. nr 4 – oświadczenie o braku powiązań

Otwarcie ofert
Edytowano 30.03.2018

Wybór ofert
Edytowano 04.04.2018

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content