Zapytanie ofertowe (Demo)

I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23

18-100 Łapy

Tel: 85/ 814 24 39

Fax: 85/814 24 82

www.szpitallapy.pl

email: przetargi@szpitallapy.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 6a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą PZP,  o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień SP ZOZ Łapy.

III. Przedmiot zamówienia stanowi uzupełnienie nierozstrzygniętego postepowania  ZP/11/2017/PN w zakresie pakietów:

Część 1. Leki ukł. pokarmowego,

Część 2. Leki p/zakrzepowe.

Część 3. Chlorowodorek cynakalcetu

Część 4. Wapno sodowane

Część 5. Eter naftowy 60/90

– szczegółowy formularz stanowi złącznik nr 1  -formularz asortymentowo-cenowy w zakresie w/w pakietów.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia przyszłej umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Otwarcie ofert
Edytowano 03.04.2018

Wybór oferty
Edytowano 10.04.2018

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Skip to content