Przetarg Nieograniczony – Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: ZP/7/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy  wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Wzór Umowy ( Pakiet nr 1, 2, 3; )

Załącznik nr 6a – Wzór Umowy ( Pakiet nr 4, 5; )

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ  cz.1 – 29.07.2016 r.

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ cz.2. – 01.08.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert – 08.08.2016 r.

Skip to content