Przetarg Nieograniczony – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy : ZP/6/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące Wyrobów Medycznych

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ – 08.08.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert – 15.09.2016 r.

Skip to content