Przetarg Nieograniczony – Dostawa artykułów spożywczych do SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa artykułów spożywczych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: ZP/5/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora  SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do  grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze ofert – 25.07.2016 r.

Skip to content