Sprzedaż RTG

Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,  85814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl                                                    NIP: 966-13-19-909            REGON: 050644804

  1. Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż aparatu RTG:
L.p. Nazwa i typ Producent Rok produkcji Minimalna kwota zbycia brutto [zł]
1 Aparat RTG AXION Iconos R200 Siemens 2009 357 652,50
  • Termin realizacji: do ustalenia
  • Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena – 100%.
  • Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami: Janusz Wyszomierski  – Inspektor Ochrony Radiologicznej tel. 85 81 42 433 oraz Robert Frankowicz – Kierownik Działu Technicznego, tel. 85 81 42 493, w godz. 8:00-14:30.
  • Oferty na sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu SP ZOZ w Łapach lub na adres e-mail sekretariat@szpitallapy.pl nie później niż do dnia 27.07.2022 r. do godz. 11:00.
  • Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
  • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, SP ZOZ w Łapach wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Skip to content