Znak postępowania: ZP/1/2021/TP

„Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i niemedycznych”
Działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający niniejszym udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Pakiet nr 1 – Zamawiający przeznacza 469 342,00 zł brutto.
Pakiet nr 2 – Zamawiający przeznacza 658,00 zł brutto.

Edytowano 24.02.2021

Edytowano 03.03.2021

Edytowano 04.03.2021

Edytowano 23.04.2021

Skip to content