KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY/PRAKTYKANTA/WOLONTARIUSZA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY/PRAKTYKANTA/WOLONTARIUSZA

 

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy;
 2. w SP ZOZ w Łapach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (iodo@szpitallapy.pl). Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 3. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celach:

 • organizacji i przeprowadzenia stażu/praktyk/wolontariatu oraz realizacji obowiązków wynikających z zawartej z Panem/Panią umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych;
 • profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności stażysty/praktykanta/wolontariusza do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
 • zarządzania wynikami pracy;
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do SP ZOZ w Łapach;
 • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
 • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych;
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • przekazywania danych osobowych kontrahentom i pacjentom w celu realizacji świadczeń medycznych;
 • dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanych z zawartą umową;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonywania zawartej umowy (art. 6 1 lit. b RODO);
 • przepis prawa:
  • w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości (art. 6 1 lit. c RODO);
  • w zakresie wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 2 lit. h RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 1 lit. f RODO) tj. m.in.:
  • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do SP ZOZ w Łapach, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
  • przekazywanie danych osobowych kontrahentom i pacjentom, gdzie uzasadnionym interesem jest realizacja świadczeń medycznych;
  • dochodzenie lub ochrona przed roszczeniami związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • Pani/Pana zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 1 lit. a RODO) tj. m.in.:
  • do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. strona internetowa SP ZOZ w Łapach);
  • organizacji wydarzeń, działalności promocyjnej, a także projektów – w których możliwe będzie podanie dodatkowych informacji za Pani/Pana zgodą.
4)       Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odbywania stażu/praktyk/wolontariatu, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

SP ZOZ w Łapach zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, po ustaniu okresów retencji, a także jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach i zostanie on uznany przez Administratora.

5)       Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani/Pana obowiązków wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, weryfikacja zgodności (audyty) na podstawie umowy powierzenia,
  • na podstawie zawartej umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, np.: kontrahenci, usługodawcy, dostawcy, wykonawcy usług pocztowych;
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów 
6)       Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

   

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy iodo@szpitallapy.pl

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości odbycia stażu/praktyk/wolontariatu.. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

 

Skip to content