Przetarg Nieograniczony – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach; nr sprawy: ZP/3/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora  SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy

Załącznik nr 1  – Formularz Asortymentowo – Cenowy – Wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności / nie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 6a – Wzór umowy ( dotyczy Pakietu nr 6 i Pakietu nr 15 )

Zawiadomienie o błędzie Zamawiającego – 06.06.2016 r.

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ – 06.06.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert – 20.06.2016 r.

Skip to content