Przetarg Nieograniczony – Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą 4 aparatów do hemodializy, na okres 36 miesięcy do SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa zużywalnych materiałów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą 4 aparatów do hemodializy, na okres 36 miesięcy do SP ZOZ w Łapach; nr sprawy: ZP/2/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora  SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy

Załącznik nr 2 – Zestawienie Parametrów Technicznych

Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności / nie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Oświdczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 – Wzór Umowy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego – ZP/2/2016/PN

Zawiadomienie o wyborze oferty – 12.05.2016 r.

Skip to content