KLAUZULA INFORMACYJNA FANPAGE SP ZOZ W ŁAPACH (FACEBOOK)

KLAUZULA INFORMACYJNA FANPAGE SP ZOZ W ŁAPACH (FACEBOOK)

 • Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ w Łapach ul. Korczaka 23,18-100 Łapy;
  2) w SP ZOZ w Łapach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (iodo@szpitallapy.pl). Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  3) Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu:

 • prowadzenia fanpage pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o działalności SP ZOZ w Łapach w tym o akcjach zdrowotnych, akcjach  informacyjnych dotyczących zdrowia oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • SP ZOZ w Łapach przetwarza dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie  ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”; opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u; dokonały wpisu wymagającego reakcji ze strony pracownika SP ZOZ w Łapach czy innej interakcji w serwisie lub udzieliły odrębnej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody – (art. 6 ust. 1 lit a. RODO)
 • informowanie o działalności SP ZOZ w Łapach w tym o akcjach zdrowotnych, akcjach informacyjnych dotyczących zdrowia oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystanie z fanpage’a;- (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek); inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik.
 • Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 •  treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

 

5) Okres przechowywania danych:
 •  dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 •  dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w których przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
6) Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: inni użytkownicy portalu Facebook;

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 •  właściciel portalu Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://plpl. facebook.com/privacy/explanation.
7) Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

 •  dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy iodo@szpitallapy.pl
 
 
Klauzula informacyjna_fanpage SP ZOZ w Łapach-LINK DO POBRANIA
Skip to content