Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

 

2) Z inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Łapach można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@szpitallapy.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentów szpitala oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie szpitala, na podstawie art. 23 a ustawy o działalności leczniczej w zw. z art. 6 ust.1 lit. f  RODO  i obejmuje:

– monitoring wizyjny pomieszczeń ogólnodostępnych: wejścia do budynku głównego, ciągi komunikacyjne ( budynek B), część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, klatka schodowa przy windzie w budynku B.;

4) Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, przepisach rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 30 dni od zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– do ograniczenia przetwarzania danych;

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie szpitala. Na terenie szpitala znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

Dodatkowo jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Klauzula informacyjna_monitoring wizyjny SP ZOZ w Łapach PLIK DO POBRANIA

Skip to content