Klauzula informacyjna – kandydat do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@szpitallapy.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu:
• przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy ( art. 6 ust. 1 lit. c);
• przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym w zakresie dobrowolnie podanych danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie wyrażona w formularzu rekrutacyjnym (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
• przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy lub przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji na podstawie odrębnej zgody.Dane osobowe nie będą przetwarzane po wycofaniu przez Panią/Pana zgody.

Udostępnianie danych
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom trzecim wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, takim jak dostawcy usług informatycznych na podstawie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy iodo@szpitallapy.pl.

Łapy, dn……………….

ZGODY W PROCESIE REKRUTACYJNYM SP ZOZ W ŁAPACH

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez SP ZOZ w Łapach przez okres
najbliższych 6 miesięcy.
[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
załączonych do CV dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują
szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

…………………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Skip to content