KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

 

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informuję iż:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ w Łapach ul. Korczaka 23,
  18-100 Łapy;
 • w SP ZOZ w Łapach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (iodo@szpitallapy.pl). Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celach:

 • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych;
 • profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń;
 • zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika;
 • zarządzania wynikami pracy;
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się  z obowiązujących regulacji;
 • organizowania i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie);
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do SP ZOZ w Łapach;
 • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
 • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych;
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • przekazywania danych osobowych kontrahentom i pacjentom w celu realizacji świadczeń medycznych;
 • dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanych z zawartą umową;
 • organizacji wydarzeń, konkursów, szkoleń, działalności promocyjnej, a także projektów – w których możliwe będzie podanie dodatkowych informacji za zgodą pracownika.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przepis prawa:
 • w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w zakresie wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:
 • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do SP ZOZ w Łapach, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
 • zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych;
 • przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi ( dobrowolne ubezpieczenie), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;
 • przekazywanie danych osobowych kontrahentom i pacjentom, gdzie uzasadnionym interesem jest realizacja świadczeń medycznych;
 • dochodzenie lub ochrona przed roszczeniami związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • Pani/Pana zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy ( 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. m.in.:
 • do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. strona internetowa SP ZOZ w Łapach);
 • organizacji wydarzeń, konkursów, szkoleń, działalności promocyjnej, a także projektów – w których możliwe będzie podanie dodatkowych informacji za zgodą pracownika.
 • Pani/Pana zgoda (art. 9 ust. 1 lit. a RODO) tj. m.in.:
 • w zakresie przetwarzania danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO m. in. w celu przyznania świadczenia z ZFŚS, wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy pracownika.

 

 • Okres przechowywania danych:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

SP ZOZ w Łapach zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, po ustaniu okresów retencji, a także jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach i zostanie on uznany przez Administratora.

 

 • Odbiorcy danych:

 

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani/Pana obowiązków pracowniczych np., dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z pracodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: kontrahenci, usługodawcy, dostawcy, wykonawcy usług pocztowych;
 • podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia dla pracowników tj. np.: grupowe ubezpieczenia;
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy iodo@szpitallapy.pl

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Klauzula-informacyjna_pracownik PLIK DO POBRANIA

Skip to content