ZP/33/2021/TP

Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0094/21 pn. ,,Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Edytowano 06.10.2021

Edytowano 14.10.2021

Edytowano 20.10.2021

Edytowano 20.10.2021

Edytowano 28.10.2021