ZP/33/2021/TP

Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0094/21 pn. ,,Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP ZOZ w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Edytowano 06.10.2021

Edytowano 14.10.2021

Edytowano 20.10.2021

Edytowano 20.10.2021

Edytowano 28.10.2021

Skip to content