Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

„Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego
na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO. ZP/6/2018/PN

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach” nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0059/18

SIWZ
Ogłoszenie
Zał. Nr 1 OPIS przedmiotu zamówienia
Zał. Nr 2 do SIWZ IPPU
Zał. Nr 2.1 do SIWZ IPPU – gwarancja
Zał. Nr 2.2 do SIWZ – protokół zdawczo-odbiorczy
Zał. Nr 3 do SIWZ – Oferta
Zał. Nr 3.1. do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy
Zał. Nr 4 do SIWZ JEDZ – wzór (Dokument XML)
Zał. Nr 5 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa
Zał. Nr 6 do SIWZ pozostałe oświadczenia
Zał. Nr 7 do SIWZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Treść pytań z udzielonymi odpowiedziami
Informacja
Nowe brzmienie – załącznik nr 1 zadanie 10 do SIWZ
Nowe brzmienie – załącznik nr 3.1 do SIWZ
Edytowano 04-10-2018

Otwarcie ofert
Edytowano 17-10-2018

Wyniki postępowania.
Edytowano 21-11-2018


Skip to content