Przetarg Nieograniczony – Dostawa leków (Demo)

Dostawa leków; Nr sprawy: ZP/4/2016/PN

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora  SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1  – Formularz Asortymentowo – Cenowy

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy – Wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświdczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 5a – Wzór umowy ( dotyczy Pakietu nr 24 )

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ – 27.07.2016 r.

Wybór ofert – 08.09.2016 r.

Załącznik A – wartość cenowa

Załącznik B – wartość punktowa

Skip to content