RODO

  Realizując konstytucyjne prawo każdej osoby do ochrony życia prywatnego oraz postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, na podstawie wyżej wymienionych przepisów informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy,
  reprezentowany przez Dyrektor Urszulę Łapińską.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest: Paweł Adamczuk.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych lub zgoda.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.
 6. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych.
 7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto informujemy:

 1. Każdy przypadek zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, woli skorzystania z praw przewidzianych w rozporządzeniu administrator danych rozpatruje indywidualnie.
 2. W przypadku realizacji prawa do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych administrator danych niezwłocznie informuje odbiorców danych, którym udostępnił on przedmiotowe dane, chyba, że jest to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 3. Administrator danych odmawia realizacji praw osób, których dane dotyczą, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów rozporządzenia, jednak każda odmowa realizacji praw osób, których dane dotyczą, wymaga uzasadnienia z podaniem podstawy prawnej wynikającej z rozporządzenia.
 4. Wszelkie zasady opisane w niniejszym dokumencie są przestrzegane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem dobra osób, których dane te dotyczą.
 5. Dokument niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez administratora danych.