RPO

W dniu 19-12-2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0063/18 pn. ,,Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Cel projektu:

  • doposażenie Poradni laryngologicznej/dermatologicznej, gabinetów POZ oraz Zespołu Rehabilitacji Domowej
  • utworzenie i wyposażenie Poradni diabetologicznej/pokoju edukacyjnego, poradni endokrynologicznej z pokojem edukatora, poradni okulistycznej, gabinetu zabiegowego oraz gabinetu leczenia stopy cukrzycowej

Planowane efekty:

  • zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń w obszarze ochrony zdrowia ukierunkowanych na problemy dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia ciężaru opieki instytucjonalnej na podstawową opiekę zdrowotną i świadczenia ambulatoryjnych
  • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie poprzez utworzenie i wyposażenie poradni specjalistycznych i gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zapewnią ciągłość leczenia, co bezpośrednio wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów

Wartość projektu: 1 837 815,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 503 840,69 zł


Dnia 07-08-2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0059/18 pn. ,,Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Cel projektu:

  • utworzenie i wyposażenie Poradni kardiologicznej, urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc
  • doposażenie Pracowni badań nieinwazyjnych serca, Gabinetu zabiegowego w ramach Oddziału chirurgicznego w zakresie urazowo – ortopedycznym, Bloku operacyjnego w zakresie urazowo – ortopedycznym oraz Sali intensywnej opieki medycznej

Planowane efekty:

  • przeniesienie ciężaru opieki z oddziałów stacjonarnych na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ramach opieki koordynowanej
  • wyższe standardy opieki dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, pulmonologicznymi i cierpiącym z powodu urazów z przyczyn zewnętrznych
  • poprawa jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych

Wartość projektu: 4 183 033,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 362 005,74 zł